Telefon: 08-553 663 00 info@mgvux.se
MGvux - Skapa din egen framtid

Programmering

Programmering

Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om principerna bakom datorprogram samt färdigheter i programmering i ett eller flera programmeringsspråk. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att genomföra programmeringsprocessens olika delar samt förmåga att analysera, designa, implementera, testa, resultatbedöma och vidareutveckla program. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om de mest använda programmeringsspråken och deras tillämpningar och användningsområden samt om traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk. Dessutom ska undervisningen behandla datorns användning i samhället och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorns möjligheter och begränsningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska omfatta såväl egen programmering som lösning på programmeringstekniska problem och programutveckling med en given källkod som grund.

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om datorstyrda industriella system och om industriell datorkommunikation.
 2. Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och diagramteknik.
 3. Förståelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer.
 4. Kunskaper om programmeringsspråk samt förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk.
 5. Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet.
 6. Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik.
 7. Förmåga att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
 8. Kunskaper om samspelet mellan program, körtidsmiljö, operativsystem och hårdvara.

Programmering 1, 100 poäng

Kurskod: PRRPRR01

Kursen programmering 1 omfattar punkterna 2—8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2—4 och 7—8.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska stödja objektorientering på ett påtagligt sätt.
 • Programmeringsspråkets eller språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.
 • Traditioner och trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
 • Problemlösning och problemstrukturering.
 • Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration skrivna i ett implementerat programflöde.
 • Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.
 • Variablers och konstanters synlighet och livslängd.
 • Enkla algoritmer, till exempel för sökning eller sortering.
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel array, lista eller trädstruktur.
 • Felsökning av källkod och undantagshantering.
 • De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven formulerar och planerar i samråd med handledare programmeringsuppgifter med pseudokod eller aktivitetsdiagram. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften. Eleven implementerar någon sökningsalgoritm, sorteringsalgoritm eller annan algoritm i samråd med handledare.

I sin programmering skriver eleven, med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning, korrekt, strukturerad och enkelt kommenterad källkod med tillfredsställande resultat. Dessutom väljer eleven med viss säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett tillfredsställande sätt interagera med den avsedda användaren. Elevens färdiga program eller skript är utförda med tillfredsställande resultat i ett eller flera programmeringsspråk och innehåller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av enkel karaktär.

Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför felsökning av enkla syntaxfel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med enkla omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation och i något sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datalogiska begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven formulerar och planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter med pseudokod eller aktivitetsdiagram. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften. Eleven implementerar någon sökningsalgoritm, sorteringsalgoritm eller annan algoritm efter samråd med handledare.

I sin programmering skriver eleven, med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning, korrekt, strukturerad och noggrant kommenterad källkod med tillfredsställande resultat. Dessutom väljer eleven med viss säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett tillfredsställande sätt interagera med den avsedda användaren. Elevens färdiga program eller skript är utförda med tillfredsställande resultat i ett eller flera programmeringsspråk och innehåller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad programmering som är stabil och robust.

Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i några situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datalogiska begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven formulerar och planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter med pseudokod eller aktivitetsdiagram. I planeringen väljer eleven med säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften samt motiverar utförligt sina val. Eleven implementerar några sökningsalgoritmer, sorteringsalgoritmer eller andra algoritmer efter samråd med handledare.

I sin programmering skriver eleven, med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning, en korrekt, strukturerad och noggrant och utförligt kommenterad källkod med gott resultat. Dessutom väljer eleven med säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett gott sätt interagera med den avsedda användaren. Elevens färdiga program eller skript är utförda med gott resultat i ett eller flera programmeringsspråk och innehåller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av komplex karaktär.

Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen och med förslag på förbättringar programmets prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med säkerhet datalogiska begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Lämna in din ansökan

Ansök här