Telefon: 08-553 663 00 info@mgvux.se
MGvux - Skapa din egen framtid

Fackteckning och design

Fackteckning och design

Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar ämnet formgivningens betydelse för produkter och deras överlevnad

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet formgivning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan funktionell och konstnärlig utformning samt av samspelet mellan material, form, funktion och färg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om formgivningsprocessen samt förmåga att från en idé formge något till en färdig produkt. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur formgivning i olika material kan understryka och förmedla en tanke, en idé eller en känsla. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över och värdera det utförda arbetet. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla färdigheter i hur formgivna idéer och färdiga produkter presenteras. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att analysera och tolka samt inspireras av samtidens formgivning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda begrepp inom formgivningsområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Den ska också ge eleverna möjlighet att arbeta både traditionellt och experimenterande med materialet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en öppenhet för att ta in och prova nya vägar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta projektinriktat och problemorienterat.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med både traditionella och nyskapande konstnärliga metoder från ett valt design- eller slöjdområde. Exempel på områden är trä, metall, textil, glas och keramik.

 

Undervisningen i ämnet formgivning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.
 2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.
 3. Kunskaper om färg, form och funktion.
 4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.
 5. Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.
 6. Förmåga att använda relevanta begrepp.
 7. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt miljöpåverkan inom formgivningsområdet.

Fackteckning och design, 100 poäng

Kurskod: FOMFAC0

Kursen fackteckning och design omfattar punkterna 1—8 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Figur- och modeteckning.
 • Skissarbete, arbetsritning och produktionsteckning.
 • Tekniska detaljer och materialegenskaper.
 • Färg- och formlära.
 • Produkt- och stoffteckning i olika material och tekniker.
 • Funktion och kvalitet.
 • Relevanta begrepp inom designområdet.
 • Inspirationskällor inom design och formgivning i olika tider och kulturer.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
 • Miljö- och resursmässiga aspekter på design och materialval.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven arbetar med skiss, teckning och design och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med visst handlag etablerade tillvägagångssätt och metoder för att förverkliga sin intention. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår. Eleven använder med viss säkerhet färg, form och materialval för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg, form och material har påverkat uttrycket eller funktionen. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.

Eleven visar upp egna teckningar och designskisser och redogör översiktligt för arbetsgången. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess. I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida design samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Dessutom hanterar eleven material med tanke på dess miljö- och resurspåverkan.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven arbetar och experimenterar med skiss, teckning och design på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med gott handlag etablerade tillvägagångssätt och metoder för att förverkliga sin intention. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven använder med viss säkerhet färg, form och materialval för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg, form och material har påverkat uttrycket eller funktionen. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.

Eleven visar upp egna teckningar och designskisser och redogör utförligt för arbetsgången. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess. I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida design samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Dessutom hanterar eleven material med tanke på dess miljö- och resurspåverkan.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven arbetar och experimenterar med skiss, teckning och design på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag såväl etablerade som nya tillvägagångssätt och metoder för att förverkliga sin intention. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår. Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg, form och materialval för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg, form och material har påverkat uttrycket eller funktionen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.

Eleven visar upp egna teckningar och designskisser och redogör utförligt och nyanserat för arbetsgången. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras. I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida design samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Dessutom hanterar eleven material med tanke på dess miljö- och resurspåverkan.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Lämna in din ansökan

Ansök här